Przedmioty kierunkowe

Teoria języka

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi proponowanymi przez różne szkoły teoriami dotyczącymi języka (jego natury, struktury, pochodzenia), ze szczególnym naciskiem na językoznawstwo współczesne. Wykłady prezentują najważniejsze osiągnięcia myśli językoznawczej od starożytności po wiek XXI. Ćwiczenia mają na celu zapoznanie uczestników z naukowymi tekstami z tej dziedziny, terminologią i metodologią badawczą. Uczą rozumienia tekstu naukowego i jego krytycznej analizy. 

Gry i rytuały komunikacyjne

Zdobycie metawiedzy na temat kulturowych rytuałów, gier i strategii komunikacyjnych, ich znaczenia dla życia jednostki oraz ich społecznej wartości. Rozpoznanie strategii, gier i komunikacyjnych rytuałów stosowanych na co dzień przez Polaków oraz rozpoznanie mocy perlokucyjnych owych strategii gier i rytuałów.

Antropologia słowa

Antropologia słowa zapoznaje słuchaczy z nowoczesnym ujęciem aktywności mownej człowieka i różnych sposobów używania języka w przeszłości i współcześnie w aspekcie antropologicznym. Ujmuje problem z perspektywy historycznej i synchronicznej, etnolingwistycznej, estetycznej oraz komunikacyjnej (zwłaszcza wpływ mediów elektronicznych, problemy cyberprzestrzeni i hipertekstu). Daje klucz do rozumienia i interpretowania relacji człowiek – język- kultura.

Wprowadzenie do teorii komunikacji

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najnowszymi teoriami komunikacji interpersonalnej. Prezentowane ujęcie ma charakter interdyscyplinarny i krytyczny.

Współczesne teorie lingwistyczne,

Metodologia badań komunikacyjnych i językoznawczych,

Umysł ucieleśniony.

Językoznawstwo a nauki kognitywne,

Ludyczność i magia w komunikacji,

Teoria retoryki,

Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej,

Retoryka wystąpień publicznych,

Warsztaty autoprezentacji i wystąpień publicznych,

Trening asertywności,

Bariery w komunikacji interpersonalnej,

Semiotyka praktyczna,

Komunikacja medialna,

Nowoczesne technologie i media społecznościowe,

Budowa komunikatu reklamowego,

Warsztat redaktora i organizacja pracy w wydawnictwie