Studia I stopnia

Język polski w komunikacji społecznej

studia pierwszego stopnia

forma: studia stacjonarne

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: językoznawstwo              

 

Jedyny w Polsce interdyscyplinarny kierunek, który łączy nowoczesne kształcenie humanistyczne z zakresu wiedzy o kulturze, językoznawstwa, komunikacji interpersonalnej i publicznej z przedmiotami nauk społecznych – medioznawstwem, psychologią  i elementami socjologii.

 

W programie studiów położono nacisk na kształcenie umiejętności i kompetencji, szczególnie w zakresie:

 • komunikacji interpersonalnej, publicznej i medialnej,
 • umiejętności retorycznych – skutecznej perswazji i argumentacji,
 • tworzenia skutecznych relacji interpersonalnych,
 • strategii komunikacyjnych,
 • negocjacji oraz kształcenia postaw asertywnych,
 • umiejętności analitycznych w zakresie interpretacji zjawisk komunikacyjnych w mediach i nowych mediach.

 

Zdobyte na naszym kierunku umiejętności i kompetencje pozwolą Ci na podjęcie pracy w:

 • wydawnictwach (działy reklamy i promocji, marketingu),
 • mediach (prasa, radio, telewizja, serwisy internetowe, media społecznościowe),
 • agencjach public relations (PR),
 • działach human resources (HR),
 • firmach doradztwa personalnego (prowadzenie szkoleń w zakresie strategii komunikacyjnych, negocjacyjnych w biznesie).