Logopedia

Logopedia jest interdyscyplinarnym działem nauki, której celem jest badanie powstawania, eliminowania i prewencji zaburzonej zdolności komunikacyjnej dzieci i dorosłych. Studia drugiego stopnia z zakresu logopedii są studiami kwalifikującymi absolwentów do wykonywania zawodu logopedy w placówkach oświatowych, służbie zdrowia, placówkach pomocy społecznej oraz poradniach i gabinetach zatrudniających logopedów. Absolwenci studiów logopedycznych posiadają wiedzę i praktyczne umiejętności, aby podejmować interwencje logopedyczne, polegające na identyfikacji zaburzenia komunikacyjnego (diagnostyka logopedyczna) oraz eliminowaniu lub
łagodzeniu jego objawów (terapia logopedyczna). Ważnym zadaniem logopedów jest także zapobieganie zaburzeniom komunikacyjnym. Nasze studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy oferując studentom program zorganizowany na zasadach nauczania problemowego. Centralnym punktem programu nauczania są studia przypadków, rozwiązywane przez studentów w oparciu o treści logopedyczne, językoznawcze i medyczne, dostarczane przez wykładowców zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem studentów na wiedzę i umiejętności. Bogaty i zróżnicowany program praktyk dodatkowo podkreśla wysoce praktyczny profil studiów. Nasze studia
przygotowują absolwentów do praktyki logopedycznej w oparciu o rezultaty polskich i zagranicznych badań naukowych oraz zgodnej z międzynarodowymi standardami, a także do kontynuacji nauki na npoziomie studiów podyplomowych lub doktoranckich. Aby ukończyć studia i uzyskać kwalifikacje logopedyczne studenci muszą skompletować 120 punktów ECTS, przeprowadzić empiryczne badania z zakresu logopedii, napisać pracę magisterską i obronić ją podczas egzaminu dyplomowego. 

Program >> ; Folder >>