prof. dr hab. Jolanta Antas

Językoznawca, członek Komisji Kultury Żywego Słowa Rady Języka Polskiego, Komisji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN, Polskiego Towarzystwa Językoznawców Kognitywnych; redaktor serii wydawniczej:  „Pragmatyka i semantyka mowy" oraz członek redakcji serii wydawniczej „Językoznawstwo kognitywne. Studia i analizy" wydawnictwa „Universitas", członek kolegium reakcyjnego czasopisma naukowego „LingVaria" .

funkcje: profesor na Wydziale Polonistyki UJ, kierownik Zakładu Teorii Komunikacji

email: pantas@poczta.onet.pl

Zainteresowania naukowe: teoria języka, semantyka i pragmatyka językowa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień pragmatyki grzeczności oraz roli środków niewerbalnych w tworzeniu  słownego przekazu.

Publikacje

Książki:

O mechanizmach negowania. Wybrane semantyczne i pragmatyczne aspekty negacji, 1991

O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne. Wydawnictwo „Universitas",(1999), II wydanie poprawione: 2000; III wydanie – 2010

Semantyczność ciała. Gesty jako znaki myślenia – monografia,  Wydawnictwo „PrimumVerbum" Łódź 2013 s.300
 

 

Ważniejsze artykuły:

1. Morfologia gestu. Rozważania metodologiczne, [w:] Studia z językoznawstwa słowiańskiego, pod red. F. Sławskiego i H. Mieczkowskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 1995 s. 17-24.

2. Gest, mowa a myśl, [w:] Językowa kategoryzacja świata, pod red. R. Grzegorczykowej i A. Pajdzińskiej. Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996 s.71-96.

3. Co mówią ręce. Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej[w:] Retoryka dziś. Teoria i praktyka. pod red.: Przybylska R. i Przyczyna W. Wydawnictwo „Poligrafia salezjańska". Kraków 2001 s.437-459; obszerniejsza materiałowo jego wersja ukazała się [w:] Sztuka leczenia" 2000 r. nr.2 .s. 37-51.

4. Co zmieniło się w myśleniu o języku po strukturalizmie? [w:] Studia językoznawcze. Dar przyjaciół i uczniów dla Zofii Kurzowej pod red. Zofii Cygal-Krupowej, Kraków 2001 s. 29-41.

5. Zasady polskiej grzeczności[w:]Język trzeciego tysiąclecia II, tom 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. Grzegorz Szpila, seria: Język i komunikacja 4, Kraków, Wydawnictwo Tertium, 2002, s. 347-363.

6. The mental body. Gestures as signs of familiarized concepts(2004): (współautorstwo z Anetą Załazińską) [in:] Imagery in Language. Festschrift In Honour of Professor Ronald W. Langacker, ed. by Barbara Lewandowska-Tomaszczyk and Alina Kwiatkowska, "Peter Lang", Frankfurt am Main 2004, pp. 567- 584.

7. Niewerbalne środki i strategie przekonywania stosowane w telewizyjnych debatach polityków(2005): (współautorstwo z Anetą Załazińską, [w:] Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowanie perswazyjnego, pod red. K. Leszczyńskiej, R. Garpiela, "Nomos", Kraków.

8. Mentalne ciało. Gesty jako znaki oswojonych pojęć. (współautorstwo z Anetą Załazińską) (2005) [w:] Język trzeciego tysiąclecia III. pod red. Dąbrowska, M., z serii Język a komunikacja 8. Kraków. s. 115-134

9. W poszukiwaniu jednostki mowy. Metodologiczne refleksje w obliczu nowego rozumienia języka. (współautorstwo z Majewska M), . (2006) [w:]  Kognitywizm i komunikatywizm - dwa bieguny współczesnego językoznawstwa. Dyskusja przy okrągłym stole. pod red. Chłopicki, W., z serii Język a komunikacja 9. Kraków s. 41 - 57

10. Gesty – obrazy pojęć i schematy myśli[w:] .,(2006):  „Ikoniczność znaku. Słowo – przedmiot-obraz-gest". red. Tabakowska E., Wydawnictwo „Universitas"  s.181-212

11. O kłamstwie i zakłamaniu(2009): [w:] Retoryka i etyka, pod red. B. Sobczak i H. Zgółkowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009

12. Gestures – Icons of Thoughtsw zbiorze : „Gespin  - Gesture and Speech in interaction" w zbiorze : „Gespin  - Gesture and Speech in interaction" , red. E. Jarmołowicz-Nowikow, K. Jurczyk, Z. Malisz, M. Szczyszek, Poznań 2009  nośniku CD – ISBN-98-83-926446-5 i w roku 2010 opublikowany w Internecie na stronie http://gespin.amu.edu.pl/gespin_old/?q=node/55

13. Jolanta Antas, Izabela Kraśnicka-Wilk: Funkcje emblematów w strukturze dialogu, w: LingVaria ROK VIII (2013), NR 2