RETORYKA STOSOWANA = DOBRA KOMUNIKACJA

Retoryka to nie tylko umiejętność wygłaszania przemówień i porywających oracji. Współczesna retoryka to doradztwo zawodowe, mediacje, wystąpienia motywacyjne, to dobry PR, skuteczna reklama, ciekawe teksty dziennikarskie, interesujące blogi. Umiejętności retoryczne powalają porywać tłumy i wygrywać spory, zażegnywać konflikty i przekonywać do swoich racji. Współczesny retor to skuteczny polityk, działacz samorządowy, rzecznik prasowy, negocjator, nietuzinkowy dziennikarz, copywriter, vloger czy influencer.
 
Jeśli chcesz połączyć polonistykę z dziennikarstwem, językoznawstwo z psychologią, wiedzę o kulturze z elementami socjologii – ta specjalność jest dla Ciebie!!!
 
W programie studiów II stopnia kładziemy  nacisk na kształcenie umiejętności, szczególnie w zakresie:
komunikacji interpersonalnej, publicznej i międzykulturowej
umiejętności retorycznych – skuteczna perswazja i argumentacja
tworzenia skutecznych relacji interpersonalnych – umiejętności negocjacyjne i asertywne
strategii komunikacyjnych
tworzenia i edycji tekstów
umiejętności analitycznych w zakresie interpretacji zjawisk komunikacyjnych w nowych mediach
 
Program studiów przewiduje 120-godzinne praktyki zawodowe w miejscach takich jak: urzędy państwowe i samorządowe, instytucje medialne i wydawnicze, ośrodki kultury i oświaty, działy reklamy, promocji i public relations w instytucjach państwowych i prywatnych firmach, działy zarządzania zasobami ludzkimi oraz szkolenia umiejętności komunikacyjnych w instytucjach państwowych i prywatnych firmach, instytucje zajmujące się współpracą międzynarodową.
 
Ogólna suma punktów ECTS uzyskiwana w trakcie całych studiów: 120 punktów, z czego ponad 1/3 przyznawana jest za zajęcia wybieralne/fakultatywne, które student dopasowuje do własnych zainteresowań i ścieżki rozwoju naukowego.
 
Absolwent:
- posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu językoznawstwa, nauki o komunikowaniu, w tym komunikacji interpersonalnej, publicznej i międzykulturowej
- posiada szczegółową wiedzę i umiejętności z zakresu kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, retoryki i stylistyki praktycznej
- posiada biegłą umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu nauki o komunikowaniu, językoznawstwa, badań międzykulturowych i literaturoznawstwa w pracach badawczych i sytuacjach profesjonalnych
- posiada biegłą umiejętność tworzenia komunikatów poprawnych pragmatycznie i językowo oraz dopasowanych formalnie do sytuacji komunikacyjnej, w tym wystąpienia publicznego i kontaktów międzykulturowych
- dokonuje pogłębionej analizy i diagnozy zjawisk językowych, komunikacyjnych i międzykulturowych
- buduje asertywne i etyczne relacje interpersonalne,  potrafi rozwiązywać sytuacje konfliktowe i negocjować, potrafi porozumiewać się, współdziałać i pracować w grupie
- rozumie znaczenie poprawnej i skutecznej komunikacji, w tym publicznej i międzykulturowej, dla budowania jakości życia społecznego i kulturowego.
 
Absolwent kierunku przygotowany będzie do pracy w nowego rodzaju instytucjach życia publicznego, wymagających znajomości zagadnień z zakresu komunikacji interpersonalnej, public relations, medioznawstwa, badań międzykulturowych:
 agencjach public relations (PR), firmach doradztwa personalnego 
 działach human resources (HR) 
 firmach zajmujących się prowadzeniem szkoleń w zakresie strategii komunikacyjnych i negocjacyjnych w biznesie
 mediach – prasa, radio, telewizja, serwisy internetowe, media społecznościowe
 szkołach językowych 
 wydawnictwach – działy marketingu, reklamy i promocji 
 instytucjach zajmujących się współpracą międzynarodową
 instytucjach kulturowych i oświatowych
 
Absolwent może kontynuować kształcenie na innych studiach II stopnia w obszarze nauk humanistycznych i społecznych lub na studiach III stopnia. Kształcenie językowe podczas studiów zapewnia znajomość języka obcego na poziomie B2+ (wg klasyfikacji Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego ).
 
Treści kształcenia realizowane w formie wykładów, ćwiczeń, lektoratów i warsztatów. 

Poprawna polszczyzna
Metodologia badań komunikacyjnych i językoznawczych
Umysł ucieleśniony. Językoznawstwo a nauki kognitywne
Ludyczność i magia w komunikacji 
Retoryka amerykańska
Słownik mentalny użytkownika języka
Język w polskim życiu społecznym
Język w kontekście kultury: wartościowanie i stereotypizacja
Teoria kultury
Wprowadzenie do studiów nad kulturą wizualną
Warsztaty dziennikarskie
Strategie budowania wizerunku
Fotografia – rola w komunikacji i funkcje społeczne 
Media cyfrowe i społeczności fanowskie
Kreatywne pisanie
Savoir-vivre, etykieta w biznesie i dress code

Zobacz >>

Praktyki studenckie